Forêt verte vue de haut

Welke termen worden in deze gebruiksvoorwaarden gebruikt?

– Wij gebruiken de term “Gebruiker” om te verwijzen naar de gebruikers van onze websites, online pagina’s en diensten.

– We gebruiken de termen “u”, “uw” en “uw” om te verwijzen naar de Gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden leest.

– Wij gebruiken de termen “DROHME”, “wij”, “ons” en “onze” om te verwijzen naar de onderneming DROH!ME Exploitation SA (afgekort “DROHME”), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 53a, Chaussée de la Hulpe, 1180 Ukkel, BTW 0567910452 en ECB 0567.910.452.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website en zijn pagina’s worden beschermd door de toepasselijke auteursrechten, merkenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Geen van deze rechten kan worden overgedragen aan de gebruiker van deze website. U mag deze website gebruiken om gebruik te maken van de aangeboden diensten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Geen ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, reproductie, herdistributie of verspreiding is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook soortgelijke bepalingen lezen en volgen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u via deze website toegang krijgt.

Wij verwelkomen uw opmerkingen op onze website of via berichten. In ieder geval erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie (gezamenlijk “Informatie”) stuurt, deze Informatie ons eigendom wordt en blijft. In het algemeen wordt elke mededeling die u op de website plaatst of via internet naar ons verzendt, behalve die welke betrekking heeft op Persoonsgegevens die worden verwerkt zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, beschouwd als en behandeld als niet-vertrouwelijk. Indien bepaalde webpagina’s de mogelijkheid bieden mededelingen te doen die door ons als vertrouwelijk zullen worden behandeld, zal dit duidelijk op die pagina’s worden vermeld. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, draagt u, door informatie aan ons te verstrekken, alle huidige en toekomstige bestaande rechten op dergelijke informatie, van welke aard en soort dan ook, universeel aan ons over en hebben wij het recht deze informatie onbeperkt te gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de verstrekker van de informatie.

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor uw eigen mededelingen en de gevolgen van het plaatsen daarvan. Doe daarom geen van de volgende dingen: ons materiaal sturen waarop copyright rust, tenzij u de eigenaar bent van dat copyright of toestemming hebt gekregen van de eigenaar om het te publiceren; materiaal sturen dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of toestemming hebt gekregen van de eigenaar; materiaal sturen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of andere rechten met betrekking tot de privacy of publiciteit van derden; materiaal te versturen dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of gênant is voor een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit; seksueel expliciete beelden te versturen; advertenties of zakelijke verzoeken te versturen; kettingbrieven of piramideschema’s te versturen; of een andere persoon te irriteren.

 

Via deze website en deze pagina’s heeft u mogelijk toegang tot websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites en pagina’s van derden en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving en rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste zin die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van websites en pagina’s van derden.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verplicht bij het gebruik van onze diensten de door ons vermelde instructies, berichten, regels, voorwaarden en bepalingen na te leven.

Alle door ons gegeven instructies en mededelingen (bijv. Frequently Asked Questions) moeten door de gebruiker in hun bijgewerkte en eventueel gewijzigde versie worden nageleefd. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen wij passende maatregelen nemen (bijvoorbeeld een waarschuwing geven, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker ontoegankelijk maken of een kennisgeving doen).

De gebruiker is onbeperkt aansprakelijk voor zijn persoonlijk gedrag en zijn eventuele persoonlijke account. Dit geldt met name in geval van twijfel over gepubliceerde bijdragen of door de gebruiker gebruikte inhoud (bijv. foto’s); de gebruiker wordt geacht vooraf te controleren of deze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of inbreuk maken op openbare regels of rechten van derden (bijv. auteursrecht, gegevensbeschermingsrecht) waar ook ter wereld. Wij zijn niet verplicht de juistheid of wettigheid van deze inhoud en bijdragen te controleren.

Door het publiceren van inhoud op onze pagina’s verleent de gebruiker ons definitief alle noodzakelijke rechten zonder territoriale beperkingen. Afhankelijk van de inhoud kan dit ons recht omvatten om de inhoud te behouden, aan te passen, te wijzigen en openbaar te maken. De gebruiker kan alleen om de latere verwijdering van de op onze pagina’s geplaatste inhoud verzoeken als daar gegronde redenen voor zijn.

De gebruiker ontslaat ons van alle vorderingen die derden tegen ons kunnen instellen wegens schending van een verplichting of recht door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor deze schending. Redelijke verweerkosten worden eveneens vergoed.

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website of betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht.

Hoe ons contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze Juridische kennisgeving kunt u contact met ons opnemen via

DROH!ME Exploitatie NV

53a, Chaussée de la Hulpe, 1180 Ukkel,

BTW 0567910452 en BCE 0567.910.452.

info@drohme.be

Verantwoordelijkheden

U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot en gebruik van deze website en de pagina’s op eigen risico is.

Wij doen redelijke inspanningen om nauwkeurige informatie op deze website en de pagina’s te verstrekken en kunnen deze van tijd tot tijd zonder kennisgeving wijzigen en bijwerken. Niettemin aanvaarden wij en elke andere partij die op deze website en de pagina’s wordt genoemd geen enkele verantwoordelijkheid en geven wij geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dat deze website en de pagina’s vrij zijn van fouten, virussen of storingen en/of dat de inhoud van deze website en de pagina’s juist, redelijk, actueel en volledig is en wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste zin van het woord die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de pagina’s.